EU:s dataskyddsförordning, GDPR, ersatte den 25 maj 2018 personuppgiftslagen, PuL. Det innebär en del förändringar för hur vi som kommun får behandla dina personuppgifter.

Principer för behandling av personuppgifter

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen, GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter i GDPR du omfattas av gentemot Partille kommun här. 

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis personnummer, namn, adress, foton, registreringsnummer, fastighetsbeteckning, identifikationer online, personers fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Partille kommun, eller på uppdrag av Partille kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Principerna anges i artikel 5 i dataskyddsförordningen.

I enlighet med dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Partille kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Partille kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.

Partille kommun ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter som Partille kommun utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.

Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke. Partille kommun är skyldig att se till att principerna i dataskyddsförordningen efterlevs och kunna visa på vilket sätt detta sker.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger. Varje kommunal nämnd är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom respektive ansvarsområde.

Registerutdrag

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av Partille kommun både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Partille kommun så fyll i den här blanketten och lämna till kundcenter i Partille kommunhus eller Kulturum. Kundcenter svarar också på frågor om registerutdrag. Telefon: 031–792 10 00, e-post: kundcenter@partille.se. Du har också rätt att begära ett utdrag för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavande. En e-tjänst för registerutdrag håller på att tas fram.

Korrekta personuppgifter

Personuppgifterna som Partille kommun hanterar ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga raderas eller rättas utan dröjsmål. Med detta menas att Partille kommun alltid måste verka för att personuppgifter som är felaktiga rättas och att det finns rutiner för hur så ska ske. Inom vissa områden finns särskilda regler för hur rättelse och radering får ske.

Ej mer än nödvändigt

Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Med detta menas att Partille kommun hela tiden känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras och personuppgifterna inte senare används för en helt annan anledning som går emot den ursprungliga.

Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.Med detta menas att Partille kommun endast ska använda sig av de personuppgifter som krävs för att uppnå målet med hanteringen. Kan samma mål uppnås genom att använda färre personuppgifter eller mindre känsliga sådana ska så ske.

Inte lagra längre tid än nödvändigt

Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen. När målet är uppnått ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Partille kommun.

Säkerhet som princip

Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för uppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder. Med detta menas att personuppgifter ska skyddas genom tekniska och organisatoriska åtgärder på en nivå som motsvarar uppgifternas skyddsvärde. Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre tekniska och organisatoriska krav ställas. Utgångspunkten ska alltid vara att endast behöriga personer ska ges tillgång till skyddsvärd information. Om en personuppgiftsincident inträffar eller misstanken om att en incident har inträffat är kommunen skyldig att rapportera detta till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar.

Säkerhetsåtgärder

Partille kommun måste se till att ha en lämplig säkerhetsnivå för hantering av personuppgifter, både tekniskt och organisatoriskt. Vad som är en lämplig säkerhetsnivå beror på bland annat riskerna med behandlingen, vilken typ av uppgifter som behandlas, på de tekniska möjligheter som finns och på kostnaderna. Det här innebär att Partille kommun måste ta ställning till vilka risker som finns och vilka säkerhetsåtgärder dessa risker motiverar.

Konsekvensbedömning

Om en behandling av personuppgifter som kan leda till en hög risk för de registrerade (till exempel en omfattande hantering av känsliga personuppgifter eller risk att särskilda krav avseende skydd inte kommer att kunna uppnås) planeras genomföras måste Partille kommun enligt dataskyddsförordningen först genomföra en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Om en sådan konsekvensbedömning innebär att de bedömda höga riskerna kvarstår måste Partille kommun samråda medIntegritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten innan behandlingen påbörjas.

Dataskyddsombud

En nyhet i GDPR är kommunens skyldighet att ha ett så kallat dataskyddsombud, DSO. Dataskyddsombudets uppgift ska vara att garantera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i enlighet med GDPR. Dataskyddsombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Dataskyddsombudet ska vidare bistå nämnderna med utbildning och information om GDPR.

Partille kommun kommer har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och ett antal andra kommuner ett gemensamt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt, frågor eller mer information

För att göra invändningar av Partille kommuns personuppgiftsbehandlingar eller om du vill ha rättelse, begära överföring (dataportabilitet), begära att Partille kommun begränsar behandlingen eller begära radering av dina personuppgifter begär du det på adressen:

Partille kommun

433 82 Partille

Du kan även kontakta kundcenter via e-post: kundcenter@partille.se eller telefon om du har frågor: 031–792 10 00.

Dataskyddsombud

För kontakt med Partille kommuns dataskyddsombud:

Dataskyddsombud, GR

Box 5073

402 22 Göteborg

E-post: dso@goteborgsregionen.se

Integritetsskyddsmyndigheten – IMY

Vill du klaga på Partille kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

e-post: imy@imy.se

telefonnummer: 08–657 61 00.

Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Partille kommun ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller bland annat för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen.

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Vissa personuppgifter är till sin natur mer känsliga än andra. I dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd: Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Partille kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.

Även personuppgifter som inte är särskilt reglerade som känsliga kan vara mer skyddsvärda än andra. Personuppgifter av mycket personlig eller privat natur anses generellt vara mer skyddsvärda än andra typer av personuppgifter.

Register över personuppgiftsbehandlingar

Partille kommun för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar. Det här innebär att Partille kommun ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektronisk format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Information och kommunikation

Partille kommun ska tillhandahålla information till registrerad i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Informationen ska ges om hur Partille kommun behandlar de registrerades personuppgifter och om vilka rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen.

Information som ges ska vara koncis, klar, tydlig och begriplig och den ska ges i ett lättillgängligt format. Språket ska vara klart och tydligt, och vara anpassat till mottagaren, exempelvis om informationen är särskilt riktad till barn.

Informationen ska tillhandahållas skriftligt och kan när det är lämpligt ges i elektronisk form. Om den registrerade begär det ska informationen tillhandahållas muntligt, under förutsättning att den registrerade har styrkt sin identitet. Det här innebär att den som ansvarar för behandlingen alltid måste ta ställning till om den information om behandlingen som krävs ges till den registrerade på ett tillräckligt sätt.

Den registrerades rättigheter

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar. Partille kommun ska möjliggöra för de registrerade att utöva sina rättigheter. Under frågor och svar längre ned på sidan hittar du vilka rättigheter du har gentemot Partille kommun i och med GDPR.

Partille kommun har ansvarsskyldighet

Den personuppgiftsansvarige, varje nämnd i kommunen, ska ansvara för och kunna visa att de grundläggande principerna enligt dataskyddsförordningen efterlevs. Partille kommun ska därför inte bara uppfylla dessa principer utan också på ett öppet och tillgängligt sätt visa på vilket sätt så sker.

Partille kommun har ett övergripande ansvar att inte bara följa dataskyddsförordningen utan även att visa hur alla nämnder och enheter gör detta, detta kallas i dataskyddsförordningen för ansvarsskyldighet. Detta innebär bland annat att Partille kommun ska ta fram och följa dokumenterade planer för hur dataskyddsförordningen ska efterlevas på respektive enhet. Till stöd finns en antagen strategi och policy kring behandling av personuppgifter.

Vanliga frågor och svar

Vad är en personuppgift?

All slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet kan betraktas som en personuppgift. Det kan till exempel vara namn, personnummer, adress, bilder eller telefonnummer.

 

Vad är en behandling och när är den tillåten?

En behandling kan innebära åtgärder som insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring, på manuell eller automatisk väg. Alltså oavsett om det är en person eller dator som utför åtgärderna.

Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det sker i enlighet med reglerna i GDPR, det vill säga om det finns en rättslig grund för behandling. En rättslig grund kan vara att behandlingen är nödvändig för att för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att uppfylla ett avtal, som en led i myndighetsutövning eller om ingen uttrycklig grund finns, om samtycke inhämtats. Varje behandling ska också ske med beaktande av de allmänna principer som framgår av förordningen vilka bland annat innebär att inte mer uppgifter än nödvändigt  får inhämtas, att uppgifterna inte får behandlas under längre tid än vad man har stöd för samt att inte fler har tillgång till uppgifterna än vad som behöver detta för det avsedda ändamålet.

Vem är personuppgiftsansvarig i Partille kommun?

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som görs inom nämndens ansvarsområde. Den personuppgiftsansvarige är alltid en juridisk person, det går inte att delegera personuppgiftsansvaret till en fysisk person. Ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och de registrerade ligger alltid kvar på den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden.

Det är den personuppgiftsansvariges skyldighet att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all behandling av personuppgifter följer GDPR. Dataskyddsförordningen ställer också högre krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna bevisa att man följer lagstiftningen genom att ha en förteckning över de personuppgfiter som behandlas.

Vilka rättigheter har jag?

Alla registrerade har rättigheter gentemot den som är personuppgiftsansvarig. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under vissa förutsättningar. Partille kommun ska möjliggöra för de registrerade att utöva sina rättigheter.

Rätt till insyn och registerutdrag

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att Partille kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgifter till den registrerade. Detta kallar vi registerutdrag. Om du vill begära ut vilka personuppgifter Partille kommun har om dig så fyll i den här blanketten och lämna till kundcenter i Partille kommunhus eller Kulturum.

Rätt till ändring

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vissa registerlagstiftningar detaljerar hur denna rättighet ska tillämpas, personuppgifter som behandlas i enlighet med viss lagstiftning får till exempel endast justeras under vissa förutsättningar.

Rätt till radering, rätten att bli bortglömd

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen görs kan den registrerade även ha rätt till radering av sina personuppgifter. Rättigheten har begränsad tillämpning inom offentlig förvaltning eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Rätt till begränsning

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet kan den registrerade ha rätt till att behandlingen av personuppgifterna begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från den registrerade.

Rätt till dataportabilitet

Beroende på omständigheter i det enskilda fallet och på vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på har den registrerade i vissa fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett sådant format som möjliggör överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten har begränsad tillämpning inom kommuner eftersom merparten av personuppgiftsbehandlingarna vilar på en rättslig grund där rättigheten inte är tillämplig.

Återkallande av samtycke

Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från den registrerade så har denne rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Invända mot behandling

Om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse (intresseavvägning) eller allmänt intresse har registrerade under vissa förutsättningar rätt att invända mot hur dennes personuppgifter behandlas.

Rätt att lämna klagomål till datainspektionen

Den registrerade har alltid rätt att vända sig till tillsynsmyndigheten med klagomål om denne inte är nöjd med hur Partille kommun hanterar den registrerades personuppgifter. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Kontakt

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

telefonnummer: 08-6576100.