I dag har bilburna besökare till Partille arena och andra verksamheter i Partille Port ett parkeringshus och tre besöksparkeringar att välja på när de ska parkera. Läs mer om besöksparkeringarna och vilka tidsintervall och avgifter som gäller för parkering i området.

Obeservera!

För att de första två gratistimmarna ska gälla måste parkeringen sättas igång i respektive parkeringsapp.

Registreras inte parkeringen i appen från det att bilen ställs på parkeringen utfärdas p-bot.

Parkera väster om arenan

Parkering 1

Väster om arenan finns en parkering som förvaltas av Partillebo AB. Parkeringen markeras med nummer 1 på kartan överst på den här sidan. På parkeringen finns 111 parkeringsplatser. Här står bilar gratis de första två timmarna. Därefter kostar det 14 kronor i timmen.

Registrering och betalning sker via appen Easy Park. Obs! Registrering i appen krävs från start! Ange zonkod: 31546.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering bevakar att parkeringsreglerna följs.

Parkera öster om arenan

Parkering 2, 3 och 4

Öster om arenan, i anslutning till COOP-butiken, finns två parkeringar markerade med nummer 2 och 4 på kartan överst på sidan och ett parkeringshus markerat med nummer 3 på kartan överst på sidan. Parkeringarna och parkeringshuset förvaltas av Partille Port samfällighetsförening. I parkeringshuset finns 365 platser tillgängliga för besöksparkering och på de två parkeringarna på båda sidorna av parkeringshuset finns 111 respektive 140 platser. Här står bilar också gratis de första två timmarna. Därefter kostar det 10 kronor i timmen. 

På parkeringarna och i parkeringshuset sker registrering och betalning för parkeringstiden via appen Parkster alternativt Easy Park. Obs! Registrering i appen krävs från start! Ange zonkod: 30201.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering bevakar att parkeringsreglerna följs.

Länkar till parkeringsappar

Ladda ner appen Easy Park till din Iphone.

Ladda ner appen Easy Park till din Android-telefon.

Ladda ner appen Parkster till din Iphone.

Ladda ner appen Parkster till din Android-telefon.

Länkar till parkeringsbolag

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering webbplats Apocoa.se.

Parkeringsbolaget Apcoa Parkering webbplats Apocoa.se.

Långsiktiga parkeringsbehovet utreds

I dag finns det cirka 700 parkeringsplatser i Partille Port. Antalet varierar något med de påbående byggena i området. I nuläget täcker antalet platser behovet. Men in takt med att fler verksamheter tillkommer, behöver parkeringssituationen ses över. I samverkan med verksamhetsutövare och fastighetsägare i Partille Port undersöker Partille kommun därför det långsiktiga parkeringsbehovet i området.

– Vi vill värna om en tillgänglig och attraktiv stadsmiljö i Partille centrum. Därför är det också viktigt att vi fortsätter öka tillgången till kollektivtrafik i centrum och underlättar resor med cykel och till fots, vid sidan av nya parkeringslösningar, säger Emma Johansson, strategisk trafikplanerare i Partille kommun.

Under 2022-2023 arbetar samhällsbyggnadskontoret med en parkeringsutredning för att undersöka det långsiktiga behovet av parkeringar i Partille Port. I utredningen studeras också vilka framtida lösningar som kan underlätta hållbart resande för besökare, boende och verksamma inom området. Förbättrade gång och cykelbanor, ny vägvisning, lånecykelsystem och utökad kollektivtrafik är åtgärder som finns med i utredningen. Kommunen jobbar också aktivt med att utveckla trafikmiljön genom upprustning av allmänna miljöer som kan öka tryggheten och trivseln i centrala Partille.